Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/bestelling en overeenkomst tussen Masara, hierna te noemen: “de opdrachtnemer”, en een “de opdrachtgever” waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.  Onder de opdrachtgever kan zowel een “consument”, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een “Niet-consument” worden gerekend. De “consument“ zal gebonden zijn door deze Algemene Voorwaarden voor zover en van zodra hij bij de bestelling uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij deze voorwaarden, inherent aan de levering van diensten en goederen van de opdrachtnemer, heeft aanvaard.

3.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij mits andersluidend beding.

5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

6.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.  Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8.  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de samenwerking met een opdrachtgever te beëindigen, indien de opdrachtgever zich op enigerlei wijze zich niet houdt aan de door de opdrachtnemer gestelde en door de opdrachtgever aanvaarde voorwaarden voor aankoop en/of verkoop.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1.  Alle offertes, prijsopgave en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte, prijsopgave of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, of een andere prijs heeft gekregen, of wanneer de opdrachtgever niet schriftelijk binnen 30 dagen heeft gereageerd.

2.  Een offerte, prijsopgave of aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens. De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer tijdig alle informatie en documenten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

3.  Materiële vergissingen worden rechtgezet en leiden niet tot het recht op annulering.

4.  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen administratie- en verzendkosten, en eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. In geval van levering aan een “consument” zal in de regel inclusief BTW geleverd worden, tenzij anders aangegeven.

5.  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft of partijen tot een vergelijk komen.

6.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

7.  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om volledige betaling vooraf te vragen alvorens de goederen geleverd worden. Indien de opdrachtgever een consument betreft, behoudt opdrachtnemer zich het recht om vooruitbetaling van minimaal 50% te verlangen bij bestelling en behoudt hij zich het recht om contante betaling te vragen voor het volledige of saldobedrag vÓÓr levering van het product of de dienst.

Artikel 3. Leveringen

1.  Onder overeenkomst wordt verstaan de bestelling, na aanbod en aanvaarding, van een bepaald product of een bepaalde dienst. Na voltooing van de bestelde dienst of levering van het product wordt de overeenkomst in principe als beëindigd beschouwd. Er wordt telkens een nieuwe overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever aangegaan zodra de opdrachtgever een nieuwe bestelling plaatst., tenzij opdrachtgever de samenwerking met opdrachtgever per direct beëindigt.

2.  Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst, ook mede gelet op de termijnen die derden redelijkheidshalve nodig kunnen hebben.

3.  Indien opdrachtnemer gegevens nodig heeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

4.  Levering geschiedt op de locatie van de opdrachtnemer tenzij anders bepaald. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het afhalen of het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.  De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.  Als de bestelde goederen zadels zijn, mogen deze alleen door zelfstandig werkende, gediplomeerde zadelpassers, die tevens gecertificeerd zadelmaker en zadelpasser zijn, verkocht worden. Hierbij dient het volledige zadelpasprotocol gevolgd te worden. Indien een opdrachtgever zich op enigerlei wijze niet houdt aan deze door hem, bij het aangaan van de overeenkomst, aanvaarde voorwaarden, kan de samenwerking en de levering per onmiddellijk worden stopgezet.

7.  Alle producten door de opdrachtnemer geleverd hebben een vaste verkoopprijs. De opdrachtgever dient zich aan deze prijs te houden. Bij het in gebreke blijven, kan de levering gestopt worden.

Artikel 4. Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden

1.  Op reparaties en maatwerk-werkzaamheden verstrekt de opdrachtnemer 3 maanden garantie.

2.  Andere werkzaamheden, die niet vallen onder de garantiebepalingen, geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever

3.  Indien de opdrachtgever, binnen de 6 maanden na voltooiing van de gerepareerde zaken, deze zonder wettige reden en na aanmaning, niet afhaalt, en zulks tegen betaling van de reparatie- en eventuele bijkomende kosten, wordt de gerepareerde zaak eigendom van de opdrachtnemer en doet de opdrachtgever afstand van zijn eigendom.

Artikel 5. Zicht- en bedenktermijn

1.  Voor de opdrachtgever, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, zal de aanbieding tevens een zicht- en bedenktermijn van zeven (7) dagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door of namens de consument.

2.  Tijdens de zicht- en bedenktermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, (anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending en de kosten voor de eventueel geleverde dienst (zoals een zadelpasconsult), de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hogergenoemde kosten van het reeds betaalde bedrag af te houden, of indien er nog niet betaald werd, van de consument betaling hiervan te vragen.

3.  Beroep op de zicht- en bedenktermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen, verzegelde producten, producten die reeds in gebruik zijn genomen, of goederen die volgens specificaties van de consument (maatwerk) zijn vervaardigd, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben wat herverkoop onmogelijk maakt.

4.  De consument kan de herroeping tijdens de zicht- en bedenktermijn uitsluitend schriftelijk inroepen, op zo’n manier dat de opdrachtnemer er kennis van krijgt.

5.  Het retourneren van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaand overleg met de opdrachtnemer en met inachtneming van de retourvoorwaarden welke de opdrachtnemer op verzoek verstrekt.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien :

1.  de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

2.  de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

3.  door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd

5.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de reeds verschuldigde vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

6.  Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten in hoofde van de opdrachtgever.

7.  Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van alle veroorzaakte schade, daaronder begrepen de kosten en alle andere schade van directe of indirecte aard, waaronder eventuele kosten blootgesteld door derden, welke dienden te worden ingeschakeld.

8.  In geval van vereffening, van een aanvraag WCO, van faillissement of van beslaglegging, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar en in geval van faillissement onmiddellijk aangeefbaar.

9.  Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en geleverde diensten, vermeerderd met alle bewezen kosten en verliezen, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Overmacht en vreemde oorzaak

1.  De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn directe toedoen.

2.  Onder overmacht en vreemde oorzaak worden in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle externe oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer, binnen een redelijke zorgvuldigheid, geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van derden vallen daaronder.

3.  De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht of de vreemde oorzaak voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere der partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

4.  In zoverre de opdrachtnemer bij het intreden van overmacht of de vreemde oorzaak zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte alsnog te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als uitvoering van een gedeeltelijk nakoombare overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

1.  Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na het openvallen van de vordering, op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Als betalingsdatum wordt aangehouden de valutadatum op het afschrift van de opdrachtnemer. Levering van goederen en diensten geschiedt in principe na ontvangst van de betaling. Is de opdrachtgever een consument dan geschiedt de betaling uitsluitend contant bij levering of door vooruitbetaling via bankoverschrijving waarbij de betaling voltrokken dient te zijn op de dag dat de levering plaatsvindt.

2.  Bij laattijdigheid is de opdrachtgever van rechtswege een conventionele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.  Indien de opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaalt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10% over de hoofdsom.

4.  De opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane deel-betalingen toe te rekenen, in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

5.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1.  Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst te leveren of geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.  De door de opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.  De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de opdrachtnemer bevoorrecht als verkoper-eigenaar.

Artikel 10. Garantie

1.  De door de opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2.  De goederen, door de opdrachtnemer geleverd, betreffen zaken die ook door derden worden geproduceerd ; de garantie is beperkt tot deze, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Behoudens anders bepaald, geldt voor zadels 1 jaar garantie op het vervaardigde zadel als geheel en het leer (mits dit is onderhouden conform advies en de afgesproken controles) en 3 jaar garantie op de zadelboom.

3.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan, als gevolg van of voortvloeit uit verzuim van onderhoud of een onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het voorwerp van de bestelling, de onjuiste bewaring of onderhoud daarvan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden aangewend of ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of extreme temperaturen).

4.  De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort het de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen aldus binnen de zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de kennisgeving te (doen) onderzoeken.

5.  Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit op zich zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.

6.  Laattijdige melding geeft de opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Evenzeer verliest de opdrachtgever alle recht op garantie, wanneer hij zijn beweerdelijke reclamaties niet rechtstreeks meldt aan de opdrachtnemer, doch het verkiest om zijn ongenoegen te uiten aan derden of via de Sociale Media. Alsdan behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor klacht neer te leggen wegens eerroof en laster.

7.  Indien rechtens of gerechtelijk vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van de opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan de opdrachtnemer te retourneren, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

8.  Indien komt vast te staan dat een klacht rechtens of gerechtelijk ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

9.  Hoedanook zullen, ingeval van laattijdigheid van kennisgeving, alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10.  De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, veroorzaakt aan of door dieren (in casu paarden) of aan of door zij die voor de dieren verantwoordelijk zijn tijdens de werkzaamheden van de opdrachtnemer of na de levering.

11.  Eventuele aansprakelijkheid onder of niet onder garantie, zal nooit tot een schadevordering kunnen leiden die hoger is dan deze die gedekt wordt door de verzekeraar van de opdrachtnemer

Artikel 11. Risico-overgang

opdrachtgever over op het moment van levering en aanvaarding van de levering. De levering wordt geacht aanvaard te zijn, zodra de opdrachtgever het voorwerp van de bestelling heeft ontvangen en meegenomen, zonder voorbehoud, ongeacht of de betaling al dan niet reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en haar uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische Rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

3.  Partijen zullen pas een beroep op de Rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten bij voorkeur in laatste instantie onder de vorm van een verzoeningspoging bij het Vredegerecht waar de overeenkomst is totstandgekomen.

Artikel 13. Verzenden en retourneren

Verzending

De verzending van bestelling gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper. De leveringstermijn kan variëren tussen de 2 à 5 werkdagen. De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven. Wanneer het door de klant opgegeven leveringsadres niet geldig is en dus een terugzending van het pakket impliceert bij gebrek aan ontvangst op het aangegeven adres, zijn de retourkosten en de kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket naar een nieuw aangegeven adres voor de rekening van de klant.
De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

Retourneren

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum van op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige opmerkingen aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

Alle geretourneerde goederen moeten in nieuwe, ongebruikte en zuivere staat zijn, samen met een kopie van de originele leveringsbon. De retourzending kan geweigerd worden wanneer de producten niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden. De aangekochte producten dienen binnen de 14 dagen met originele labels teruggestuurd te worden naar het retouradres.

De kosten voor de verzending en terugzending zijn steeds voor de rekening van de klant.

Opgelet volgende producten worden uitgesloten en kunnen dus niet geretourneerd worden:

  • gepersonaliseerde producten: producten die op maat en/of kleur van de klant samengesteld worden en die registratie vereisen.
  • producten die speciaal voor de klant besteld werden en geen onderdeel maken van het standaard assortiment
  • afgeprijsde artikelen.

Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de ontvangst name) van de goederen.
Bij het herroepingsrecht kan de terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.
De verkoper zal de klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen. Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

 

Het retouradres is:

Masara

Aarschotsebaan 15

3190 Boortmeerbeek